Thông báo về Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2018

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
_______________

Số: 30/2017-TB-PĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO

Về Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2018

___________________

Cơ quan giáo dục quốc tế Australia, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã gửi Trường thông báo Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2018.

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập, giúp cho công dân các nước trong đó có Việt Nam có cơ hội học tập, nghiên cứu, và phát triển chuyên môn trong tất cả các ngành nghề, lĩnh vực ở Australia.

Phòng Đối ngoại trân trọng thông báo thông tin chi tiết Chương trình Học bổng này như sau:

Loại học bổng Thời gian

học/nghiên cứu

Trị giá học bổng

(đô la Australia)

Điều kiện

nhận học bổng

Học bổng sau Đại học
 Thạc sỹ 2 năm 140.500 IELTS 6.5

hoặc tương đương

Tiến sỹ 4 năm 272.500 IELTS 6.5

hoặc tương đương

Học bổng đào tạo nghề
Cao đẳng/Cao đẳng nâng cao 1 – 2.5 năm 131.000 IELTS 6.5

hoặc tương đương

Học bổng nghiên cứu ngắn hạn
Nghiên cứu đề tài Thạc sỹ, Tiến sỹ đang thực hiện tại Việt Nam/ nghiên cứu sau Tiến sĩ 4-6 tháng 24.500 IELTS 6.5

hoặc tương đương

Học bổng quản lý
Chương trình phát triển chuyên môn cho các nhà quản lý 1-4 tháng 18.500 IELTS 6.5

hoặc tương đương

  • Thời gian nhận hồ sơ: 19/04 – 30/06/2017.
  • Cách nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tuyến.

Các cán bộ, giảng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại website: https://internationaleducation.gov.au/Endeavour hoặc vui lòng liên hệ Ms. Kim Cleary – Tham tán Giáo dục và Khoa học, Đại sứ quán Australia theo email: endeavour@education.gov.au , số điện thoại 04 3774 0109.

Trân trọng thông báo./

Nơi nhận:

–  Như trên;

–  Ban giám hiệu (báo cáo);

–  Lưu ĐN

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG(đã ký)TS. Nguyễn Thúy Hồng Vân
Chia sẻ:
wpChatIcon