Biểu mẫu Tiến sĩ

Hồ sơ tuyển sinh Tiến sĩ

Download

Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ

Download

Lý lịch khoa học của Nghiên cứu sinh

Download

Đề cương luận văn tiến sỹ

Download

Bản nhận xét luận văn tiến sỹ

Download

Phiếu nhận xét bản tóm tắt luận án tiến sỹ

Download

Bản nhận xét luận án tiến sỹ hội đồng cấp trường

Download

Đơn xin bảo vệ tiểu luận tổng quan & chuyên đề tiến sỹ

Download

Phiếu đăng ký tiểu luận tổng quan & chuyên đề tiến sỹ

Download

Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ

Download

Mẫu quyển thuyết minh tiểu luận tổng quan & chuyên đề tiến sỹ

Download

Đơn xin bổ sung người hướng dẫn

Download

Đơn xin thay đổi đề tài

Download

Đơn xin thay đổi người hướng dẫn khoa học

Download

Báo cáo tiến độ học tập nghiên cứu

Download