Thông báo đóng học phí của Thạc sĩ, Tiến sĩ,.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:80/TB-SĐH

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  15  tháng 02   năm 2022

 THÔNG BÁO

Về việc đóng học phí của Thạc sĩ, Tiến sĩ

Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-ĐHGTVT ngày 08/07/2020 của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh quy định về mức thu học phí năm học 2020-2021;

Căn cứ kế hoạch học tập trình độ thạc sĩ, tiến sĩ,

Viện đào tạo sau đại học trân trọng thông báo về việc đóng học phí đối với các học viên và nghiên cứu sinh năm học 2020-2021 như sau:

  1. Đối tượng: Học viên cao học và Nghiên cứu sinh các khóa chưa tốt nghiệp, chưa hoàn thành học phí đến thời điểm hiện tại.
  2. Mức đóng học phí:
  • Học phí đào tạo Thạc sĩ: 8.775.000 đồng/HV/kỳ.
  • Học phí đào tạo Tiến sĩ: 29.250.000 đồng/NCS/năm

– Học phí môn học các môn học lại, học cải thiện điểm đối với Thạc sĩ: 530.000 đồng/ tín chỉ

  1. Thời gian thu: từ ngày thông báo đến hết ngày 15/03/2022
  2. Hình thức nộp học phí: Học viên/ nghiên cứu sinh nộp/ chuyển học phí trực tiếp tại phòng Kế hoạch – Tài vụ hoặc vào tài khoản của trường tại ngân hàng theo nội dung:

– Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

– Số tài khoản:  110000126050 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, Chi nhánh 7, TP. HCM

– Nội dung nộp tiền: [mã hv…]/[Hoten …]/[ngày sinh ..…]/[lớp]/học phí năm … (ghi rõ năm học tương ứng: ví dụ năm 1; hoặc năm 2; kỳ 5; kỳ 6 ….)

        Ví dụ: HV15050000 Nguyen Van A 12/12/1965 TC1701 nộp học phí năm 2

Học viên/ nghiên cứu sinh không hoàn thành học phí theo đúng hạn sẽ không đủ điều kiện công nhận kết quả học tập, nghiên cứu và điều kiện dự thi kết thúc các môn học năm học 2020-2021.

Trân trọng./.

     

TL. HIỆU TRƯỞNG

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

(đã ký)

 PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

 

Chia sẻ:
wpChatIcon