Giới thiệu chung

1.Chức năng:

Viện Đào tạo Sau đại học (ĐTSĐH) là đơn vị thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Viện có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về thực hiện tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

2. Nhiệm vụ:

– Chủ trì xây dựng các quy chế, quy định của Trường để thực hiện tuyển sinh, quản lý đào tạo và cấp bằng trình độ thạc sĩ và tiến sĩ;

– Chủ trì công tác tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;

– Chủ trì thực hiện học bổ sung kiến thức cho ứng viên dự tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ;

– Chủ trì thực hiện quản lý đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; phân công giảng viên giảng dạy và hướng dẫn tốt nghiệp các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;

– Chủ trì xây dựng kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, tổ chức giảng dạy, kiểm tra theo dõi tiến độ và chất lượng đào tạo sau đại học;

– Chủ trì tổ chức học trước chương trình đào tạo thạc sĩ cho sinh viên trình độ đại học;

– Chủ trì tổ chức trao đổi học viên với các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước;

– Phối hợp với Khoa/Viện chuyên môn trong công tác xây dựng, cập nhật, cải tiến các chương trình đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ);

– Phối hợp với Khoa/Viện chuyên môn trong công tác xây dựng đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; điều kiện bảo đảm chất lượng duy trì ngành đào tạo;

– Phối hợp với Khoa/Viện và các phòng ban trong công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;

–  Tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển Viện ĐTSĐH và các đơn vị trong Viện phù hợp với định hướng phát triển chung của Trường;

–  Triển khai thực hiện các kế hoạch công tác và phối hợp với các đơn vị khác trong Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ chung của Trường;

– Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài vụ trong công tác thu, chi tài chính;

– Phối hợp với các đơn vị trong Trường trong công tác hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học.