THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ – NCS. TRẦN TIẾN ĐẠT

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2024

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Tiến Đạt với đề tài: “Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp tối ưu cân bằng giàn khoan tự nâng.

Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

Mã số: 9520116

Người hướng dẫn thứ nhất: TS. Lê Văn Vang

Người hướng dẫn thứ hai:   PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

Thời gian diễn ra Hội đồng sẽ được thông báo cụ thể sau.

Địa điểm: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết xin liên hệ Viện Đào tạo Sau Đại học-Số ĐT: 02835125827. Email: sdh@ut.edu.vn

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Đinh Gia Huy

*  Thông tin tóm tắt luận án – NCS Trần Tiến Đạt – Tiếng Việt tại đây

*  Thông tin tóm tắt luận án – NCS Trần Tiến Đạt – Tiếng Anh tại đây

Chia sẻ:
wpChatIcon