THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ tháng 10.2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  25 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

Viện đào tạo sau đại học xin trân trọng thông báo lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ tháng 10.2019 dành cho các chuyên ngành như sau:

Ngày bảo vệ đề cương: 26/10/2019 và 02/11/2019

STT CHUYÊN NGÀNH THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN GHI CHÚ
1 Tổ chức và quản lý vận tải 8h00-9h30, B001 Viện đào tạo sau đại học

TS. Nguyễn Văn Khoảng

TS. Nguyễn Văn Hinh

2 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 9h30 – 11h30, B001 Viện đào tạo sau đại học

TS. Nguyễn Văn Long

TS. Nguyễn Trọng Tâm

3 Khoa học máy tính 8h00 ngày 02/11/2019 Viện đào tạo sau đại học

TS. Lê Văn Quốc Anh

TS. Nguyễn Lương Anh Tuấn

TS. Huỳnh Đệ Thủ

4 Khoa học hàng hải 8h00 ngày 02/11/2019 Viện đào tạo sau đại học

TS. Cổ Tấn Anh Vũ

TS. Đinh Gia Huy

5 Kỹ thuật xây dựng 8h00 ngày 02/11/2019 Viện đào tạo sau đại học

TS. Phạm Tiến Cường

Thành viên khoa KTXD

 

Đề nghị các thành viên hội đồng và học viên tham dự theo lịch phân công.

Trân trọng!

                                                             VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Chia sẻ:
wpChatIcon