Lịch bảo vệ Hội đồng Tiến sĩ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2021

LỊCH HỘI ĐỒNG TIẾN SĨ

TT Nội dung Thành phần

Thời gian

TUẦN 32 (09/8/2021-15/8/2021)

1.       Tiểu ban chuyên môn họp xét duyệt đề cương tuyển sinh tiến sĩ ngành Khoa học Hàng hải – Các thành viên trong tiểu ban chuyên môn;

– Ứng viên tham gia bảo vệ (ƯV. Nguyễn Cao Hiến);

– Viện Đào tạo Sau Đại học.

Thứ tư

(11/8/2021)

14g00

D.304

TUẦN 34 (23/8/2021-29/8/2021)

2.       Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Khoa học Hàng Hải – Các thành viên trong Hội đồng;

– Nghiên cứu sinh tham gia bảo vệ (NCS. Phạm Nguyên Đăng Khoa);

– Viện Đào tạo Sau Đại học.

Thứ năm

(26/8/2021)

08g30

D.304

3.       Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở ngành Khoa học Hàng Hải – Các thành viên trong Hội đồng;

– Nghiên cứu sinh tham gia bảo vệ ( NCS. Nguyễn Văn Cang);

– Viện Đào tạo Sau Đại học.

Thứ năm

(26/8/2021)

14g00

D.304

TUẦN 35 (30/8/2021-5/9/2021)

4.       Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Kỹ thuật cơ khí động lực Các thành viên trong Hội đồng;

– Nghiên cứu sinh tham gia bảo vệ (NCS. Nguyễn Quang Vinh);

– Viện Đào tạo Sau Đại học.

Thứ hai

(30/8/2021)

08g30

D.304

5.       Hội đồng chấm/đánh giá tiểu luận tổng quan luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí động lực Các thành viên trong Hội đồng;

– Nghiên cứu sinh tham gia bảo vệ (NCS. Trương Thanh Hải);

– Viện Đào tạo Sau Đại học.

Thứ hai

(30/8/2021)

14g00

D.304

                                                                                                                 VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                              VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
                                                                                                            (đã ký)
                                                                                                               PGS.TS Đặng Xuân Kiên

Chia sẻ:
wpChatIcon