Thông báo dời lịch thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2019

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/TB-SĐH

TP. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc dời lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo quyết định số: 587/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/08/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ thông báo số: 78/TB-ĐHGTVT ngày 20/02/2019 của trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019;

Căn cứ tình hình tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019;

Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc dời lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 như sau:

  • Lịch thi tuyển sinh cũ (dự kiến) ngày 11,12/05/2019, dời sang ngày 25,26/05/2019
  • 13h00 ngày 25/05/2019: thi môn Toán
  • 7h30 ngày 26/05/2019: thi môn Chuyên ngành
  • 13h00 ngày 26/05/2019: thi môn Tiếng anh

Nay nhà trường thông báo lịch thi tuyển sinh chính thức để các thí sinh đăng kí dự tuyển được biết và thực hiện.

Mọi chi tiết xin liên hệ SĐT: 028.3512.5827, email: sdh@hcmutrans.edu.vn.

Trân trọng./.

 Nơi nhận:

–          BGH (để b/c);

–          Thí sinh đăng kí dự thi;

–          Website;

–         Lưu: TC-HC, VĐTSĐH.

 

VIỆN TRƯỞNG

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

(đã ký)  

PGS.TS Đặng Xuân Kiên

 

 

 

Chia sẻ:
wpChatIcon