THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ – NCS. TRƯƠNG THANH HẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trương Thanh Hải với đề tài: “Nghiên cứu thiết lập chế độ cháy do nén với hỗn hợp hai giai đoạn trên động cơ diesel.”

Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

Mã số: 9520116

Người hướng dẫn: 1. TS. Lê Văn Vang;

2. PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn

Thời gian diễn ra Hội đồng sẽ được thông báo cụ thể sau.

Địa điểm: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết xin liên hệ Viện Đào tạo Sau Đại học-Số ĐT: 02835125827. Email: sdh@ut.edu.vn

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Đinh Gia Huy

 

*  Thông tin tóm tắt luận án – NCS Trương Thanh Hải – Tiếng Việt tại đây

*  Thông tin tóm tắt luận án – NCS Trương Thanh Hải – Tiếng Anh tại đây

Chia sẻ:
wpChatIcon