THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ – NCS. NGUYỄN VĂN CANG

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24  tháng 9 năm 2022

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh  Nguyễn Văn Cang với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm bản đồ dòng chảy tuyến luồng hàng hải Hải Phòng phục vụ công tác dẫn tàu an toàn”

Ngành: Khoa học Hàng hải

Mã số: 9840106

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương

  1. PGS.TS. Phạm Kỳ Quang

Thời gian dự kiến diễn ra Hội đồng: 14g00 ngày 25 tháng 10 năm 2022.

Địa điểm: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết xin liên hệ Viện Đào tạo Sau Đại học – Số ĐT: 02835125827. Email:sdh@ut.edu.vn

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

VIỆN TRƯỞNG

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

(Đã ký)

PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

 

  *  Thông tin tóm tắt Luận án Tiến sĩ – NCS. Nguyễn Văn Cang – Tiếng Việt tại đây

  *  Thông tin tóm tắt Luận án Tiến sĩ – NCS. Nguyễn Căn Cang – Tiếng Anh tại đây

 

 

 

Chia sẻ:
wpChatIcon