Thông báo v/v cảnh báo học vụ khóa 2016,2017 thạc sĩ.

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16/TB-SĐH                     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v cảnh báo học vụ học viên trình độ thạc sĩ khóa 2016, 2017

Căn cứ quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ và tình hình thực tế đào tạo tại Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh,

Viện đào tạo sau đại học thông báo danh sách lớp, học viên đã quá hạn đào tạo và sắp hết thời gian đào tạo tại Trường, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

Học viên sắp hết hạn thời gian đào tạo thuộc các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 2016, 2017 (file đính kèm).

Thời gian đào tạo tối đa tính từ ngày nhập học đó là: Thời gian đào tạo (1,5-2 năm tùy theo ngành) + 2 năm thời gian gia hạn.

  1. Hình thức xử lý

Tất cả các học viên thuộc diện cảnh báo học vụ có nhiệm vụ lên kế hoạch học tập và hoàn thành đúng thời hạn đào tạo theo quy định của trường. Học viên thuộc diện cảnh báo học vụ nếu không hoàn thành việc học sẽ bị buộc thôi học vào các đợt xét học vụ tiếp theo.

Đề nghị lãnh đạo các Khoa, các đơn vị liên quan tích cực thông báo và tạo điều kiện cho học viên được biết và thực hiện.

Danh sách học viên thuộc diện cảnh báo học vụ xem tại đây

Nơi nhận:

–          Ban Giám hiệu;

–          Các khoa chuyên môn;

–          Lưu VT, VĐTSĐH.

TL. HIỆU TRƯỞNG

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTSĐH

Chia sẻ:
wpChatIcon