Thông báo về Chương trình học bổng đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ trong nước của quỹ VINIF (gia hạn thời gian)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
__________
Số: 09/2020-TB-PDN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO
Về Chương trình học bổng đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ trong nước của quỹ VINIF

_______________

Theo thông tin vừa nhận được từ Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup – VINIF, Phòng Đối ngoại trân trọng thông báo về Chương trình học bổng đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ trong nước của quỹ VINIF dành cho các  học viên cao học, nghiên cứu sinh và các viện, trường đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Vingroup, trong đó có trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết về chương trình như sau:

1. Mục tiêu và nội dung

Hỗ trợ tài chính cho học viên cao học và nghiên cứu sinh xuất sắc sẽ hoặc đang theo học các chương trình sau đại học trong nước thuộc các chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc y dược. Học bổng gồm các loại sau:

a) Học bổng hỗ trợ học tập: Là học bổng cho học viên cao học một trăm hai mươi triệu đồng (120.000.000 VNĐ) hoặc cho nghiên cứu sinh một trăm năm mươi triệu đồng (150.000.000 VNĐ). Học bổng được trao một (01) lần ngay sau khi ký hợp đồng tài trợ.

b) Học bổng hỗ trợ công bố quốc tế: Là học bổng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh đã nhận học bổng hỗ trợ học tập để đăng ký, tham dự, báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế. Mức hỗ trợ bao gồm chi phí đăng ký, đi lại, ăn ở.

2. Đối tượng

a) Sinh viên năm cuối đại học, giảng viên các trường đại học, cán bộ nghiên cứu ở các viện nghiên cứu sẽ theo học chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

b) Học viên cao học, nghiên cứu sinh đang theo học toàn thời gian chương trình sau đại học tại một cơ sở đào tạo sau đại học trong nước.

3. Tiêu chí xét chọn

a) Đối với học bổng hỗ trợ học tập thạc sĩ, học viên cao học cần có thành tích tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc có thành tích tốt nghiệp loại khá cùng giải thưởng, thành tích nghiên cứu khoa học và công nghệ trong hai (02 ) năm trước khi nộp hồ sơ.

b) Đối với học bổng hỗ trợ học tập tiến sĩ, nghiên cứu sinh cần có thành tích tốt nghiệp thạc sĩ loại khá trở lên cùng giải thưởng, thành tích nghiên cứu khoa học và công nghệ trong hai (02 ) năm trước khi nộp hồ sơ.

c) Đối với học bổng hỗ trợ công bố quốc tế, học viên cao học và nghiên cứu sinh có công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc, được chấp nhận trình bày (dưới dạng oral presentation) tại hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành. Hội thảo phải được tổ chức định kỳ bởi các tổ chức uy tín trong lĩnh vực, có các nhà khoa học có kết quả nghiên cứu công bố trên các tạp chí uy tín trong lĩnh vực tham dự và trình bày báo cáo, có trang tin điện tử để đưa tin, giới thiệu.

d) Trường đại học, viện nghiên cứu đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Vingroup có thể chủ động xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ và đăng ký tham gia chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup.

đ) Học viên cao học, nghiên cứu sinh có thể được nhận học bổng trong nhiều năm. Thời gian nhận học bổng hỗ trợ học tập tối đa là hai (02) năm đối với học viên cao học và ba (03) năm đối với nghiên cứu sinh. Học bổng hỗ trợ học tập cho năm tiếp theo được xét dựa trên thành tích học tập, nghiên cứu của các năm trước.

4. Yêu cầu về kết quả thực hiện

a) Học viên cao học, nghiên cứu sinh nhận học bổng có trách nhiệm tham dự lễ trao học bổng tại địa điểm do Quỹ thông báo. Quỹ sẽ hỗ trợ chi phí vé máy bay, khách sạn và đi lại cho cá nhân nhận học bổng.

b) Học viên cao học, nghiên cứu sinh phải dành toàn thời gian của năm học tham gia học tập, nghiên cứu trong khuôn khổ chương trình đã đăng ký trong vòng mười hai (12) tháng sau khi nhận học bổng tại đơn vị chuyên môn thuộc cơ sở đào tạo.

c) Khi kết thúc thời gian nhận học bổng hỗ trợ học tập, học viên cao học và nghiên cứu sinh thực hiện báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu có ý kiến xác nhận của người hướng dẫn. Khi hoàn thành báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế, học viên cao học và nghiên cứu sinh thực hiện nộp minh chứng tham dự báo cáo hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế cho Quỹ.

d) Các công trình được nghiên cứu trong thời gian nhận học bổng khi xuất bản cần ghi rõ: “Học viên cao học/Nghiên cứu sinh nhận học bổng của Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)”.

5. Hồ sơ đăng ký

Các trường đại học, viện nghiên cứu tham gia chương trình hợp tác đào tạo thạc sĩ khoa học và công nghệ liên quan đến lĩnh vực Khoa học dữ liệu và Học máy liên hệ trực tiếp với Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup.

Hồ sơ, biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại địa chỉ: http://vinif.org/vi/chuong-trinh/hoc-bong-sau-dai-hoc.

Các cá nhân đăng ký tham gia chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước nộp đồng thời về địa chỉ email info@vinif.org và văn phòng Quỹ những giấy tờ cần thiết sau:

a) Đơn đăng ký nhận học bổng hỗ trợ học tập (Mẫu VINIF-TNT-DDK);

b) Lý lịch khoa học (Mẫu VINIF-TNT-LLKH);

c) Bản sao bằng, bảng điểm đại học (đối với học bổng thạc sĩ) hoặc bản sao bằng, bảng điểm đại học và sau đại học (đối với học bổng tiến sĩ);

d) Bản sao các giấy chứng nhận các giải thưởng, thành tích nghiên cứu khoa học và công nghệ (nếu có);

e) Thuyết minh mục tiêu, nội dung, phương pháp, kế hoạch học tập, nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được (Mẫu VINIF-TNT-TMTN);

f) Một (01) thư giới thiệu đối với học bổng thạc sĩ hoặc hai (02) thư giới thiệu đối với học bổng tiến sĩ (Mẫu VINIF-TNT-TGT) từ các nhà khoa học có uy tín;

g) Xác nhận trúng tuyển cao học hoặc nghiên cứu sinh trong nước ngay khi có (chậm nhất ngày 10/12/2020).

Với học bổng hỗ trợ công bố quốc tế, học viên cao học và nghiên cứu sinh đăng ký bằng hình thức trực tuyến và nộp thêm những giấy tờ cần thiết như sau:

a) Đơn đăng ký nhận học bổng hỗ trợ công bố quốc tế (Mẫu VINIF-TNT-DDKCB);

b) Báo cáo khoa học (bản toàn văn) và slide sẽ trình bày tại hội nghị, hội thảo có ghi rõ thông tin về sự hỗ trợ của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF);

c) Dự toán kinh phí, trong đó đề cập rõ kinh phí đề nghị Quỹ hỗ trợ và kinh phí được các bên khác hỗ trợ hoặc tự chi trả (Mẫu VINIF-TNT-DTCP).

6. Kế hoạch thực hiện và địa chỉ nhận hồ sơ

Đối với học bổng hỗ trợ học tập, Quỹ tổ chức thông báo Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước, nhận hồ sơ đăng ký tham gia, xét chọn thông qua hội đồng khoa học và công nghệ, ký hợp đồng tài trợ theo kế hoạch như sau:

• Hạn nhận hồ sơ: Đến ngày 20/8;

• Xét chọn: Từ 20/8 đến 25/9;

• Thông báo kết quả: Tháng 9;

• Cấp học bổng: Tháng 10.

Đối với học bổng hỗ trợ công bố quốc tế, Quỹ tiếp nhận hồ sơ đăng ký, xét duy-ệt và công bố trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện NC Dữ liệu lớn (VINBDI)

Tầng 5, Tower 1, Times City,

458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Email: info@vinif.org    

Các ứng viên quan tâm, xin vui lòng xem thông tin trên và đăng ký tham gia chương trình.          

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
–  Như trên;
–  Ban giám hiệu (báo cáo);
–  Lưu ĐN
TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI
(đã ký)
TS. Nguyễn Anh Tuấn
Chia sẻ:
wpChatIcon