Thông báo v/v hoàn thành hồ sơ, trách nhiệm của NCS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 26/TB-SĐH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v hoàn thành hồ sơ, trách nhiệm của nghiên cứu sinh

Căn cứ kết luận tại cuộc họp giao ban đào tạo ngày 13/8/2021, Viện Đào tạo Sau Đại học thông báo:

Nghiên cứu sinh (NCS) hoàn thành các thủ tục và nộp về Viện Đào tạo Sau Đại học các loại giấy tờ sau đây:

  • Đơn xin gia hạn học tập (theo mẫu kèm theo bên dưới, đối với NCS bị quá hạn thời gian đào tạo);
  • Báo cáo tiến độ học tập, nghiên cứu, có ý kiến của người hướng dẫn khoa học (theo mẫu kèm theo bên dưới);
  • Xác nhận của Phòng Kế hoạch – Tài vụ về việc đã hoàn thành nộp học phí theo kỳ (theo mẫu kèm theo bên dưới).
  • Nộp học phí bằng hình thức: chuyển/nộp tiền vào tài khoản: 1100 0012 6050, ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank), Chi nhánh 7, TP.HCM; Tên tài khoản: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chuyển khoản: “Mã NCS-Họ và tên-Lớp”. VD: 209840106001-Nguyen Van A-KHHH20.
  • Sau thời gian trên, NCS không hoàn thành các giấy tờ hoặc làm thủ tục gia hạn sẽ có thông báo cảnh báo học vụ. Sau 3 lần cảnh báo học vụ, Viện Đào tạo Sau Đại học trình Ban giám hiệu nhà trường. Nhà trường sẽ có biện pháp theo quy định, quy chế hiện hành đối với NCS không hoàn thành trách nhiệm.
  • Thời hạn thực hiện: trước ngày 31/8/2021.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chuyên viên phụ trách Nguyễn Thị Lan Anh, số ĐT: 0773938817.

Nơi nhận:

–        Các khoa CM;
–        Nghiên cứu sinh;
–        Lưu VT, VĐTSĐH.


VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

 PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

 

 

  • Thông báo và các phụ lục về biểu mẫu vui lòng xem tại đây.

 

 

 

 

Chia sẻ:
wpChatIcon