Thời gian biểu và DS phòng thi tiếng anh ngày 28/01/2018

Kính gửi học viên sau đại học,

Viện đào tạo sau đại học thông báo thời gian biểu và danh sách phòng thi ngày 28/01/2018 như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM
HỘI ĐỒNG THI TIẾNG ANH NĂM 2018
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 01 năm 2018   

 

THỜI GIAN BIỂU THI TIẾNG ANH NĂM 2018

SÁNG NGÀY 28/01/2018 (Chủ nhật): PHỔ BIẾN QUY CHẾ THI, THI PHẦN NGHE

 • 7h00: Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng;
 • 7h30 đến 7h50: Cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của học viên, gọi học viên vào phòng thi, nhận diện học viên và phát thẻ dự thi, sinh hoạt quy chế;
 • 7h50 đến 7h55: Cán bộ coi thi 1 về phòng Hội đồng nhận đề thi;
 • 7h55 đến 8h00: Cán bộ coi thi 1 bóc túi đựng đề thi và phát cho học viên;
 • 8h00 đến 8h30: Học viên làm bài thi;
 • 8h30: Cán bộ coi thi thu bài thi.

SÁNG NGÀY 28/01/2018 (Chủ Nhật): THI PHẦN ĐỌC VIẾT

 • 8h45 đến 8h50: Cán bộ coi thi 1 về phòng Hội đồng nhận đề thi;
 • 8h50 đến 9h00: Cán bộ coi thi 1 bóc túi đựng đề thi và phát cho thí sinh;
 • 9h00 đến 10h30: Học viên làm bài thi;
 • 10h15: Cán bộ coi thi nhắc học viên còn 15 phút làm bài;
 • 10h30: Cán bộ coi thi thu bài thi.

CHIỀU NGÀY 28/01/2018 (Chủ Nhật): THI PHẦN VẤN ĐÁP – F502

 • 13h00: Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng;
 • 13h15 đến 17h30: Tổ chức phần thi vấn đáp.

                                                                                  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Phòng thi số 1 – F401 tại đây

Phòng thi số 2 – F403 tại đây

Phòng thi số 3 – F501 tại đây

Chia sẻ:
wpChatIcon