Thông báo đóng học phí của Thạc sĩ, Tiến sĩ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

  Số: 23 /TB-SĐH                                                                TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về việc thu học phí năm học 2021-2022)

Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-ĐHGTVT ngày 08/07/2020 của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh quy định về mức thu học phí năm học 2020-2021;

Căn cứ kế hoạch học tập trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;

Viện Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đối với các anh chị học viên và nghiên cứu sinh về việc nộp học phí năm học 2021 – 2022 như sau:

  1. Đối tượng:  Học viên cao học và Nghiên cứu sinh các khóa chưa tốt nghiệp, chưa hoàn thành học phí đến thời điểm hiện tại.( từ khóa 2020 trở về trước sẽ áp dụng theo mức thông báo bên dưới  )
  2. Mức thu học phí:

2.1- Học phí đào tạo Thạc sĩ: 8.775.000 đồng/ 1 học kỳ

2.2- Học phí đào tạo Tiến sĩ: 33.300.000 đồng/ 1 năm

  • Đối với học phí các môn học lại, học cải thiện điểm của chương trình Thạc sĩ: 530.000 đồng/ tín chỉ
  1. Kế hoạch thu học phí:

Thời gian nộp học phí bắt đầu từ ngày 12/9/2022 đến hết ngày 23/9/2022

  1. Hình thức nộp: Chuyển khoản vào tài khoản của trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM
  • Nội dung chuyển khoản, ghi rõ thông tin: Họ và tên – Lớp – Mã Sinh viên – Nộp HP học kì
  • Tên tài khoản: Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh
  • Số tài khoản: 110000126050 Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh 7 TP.HCM( Vietinbank)

Lưu ý:

Viện Đào tạo Sau đại học đề nghị các học viên thực hiện nghiêm túc thông báo này. Học viên/nghiên cứu sinh không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí hoặc không nộp học phí đúng thời  hạn sẽ: không được dự thi hết môn, làm tiểu luận, nghiên cứu.

Trân trọng./.                                                                                                                

TL.HIỆU TRƯỞNG

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

(đã ký)

 

 PGS.TS. ĐẶNG XUÂN KIÊN

 

Chia sẻ:
wpChatIcon