TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:259/TB-SĐH                         TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06  năm 2017

THÔNG BÁO

 (V/v seminar Tiêu chuẩn đánh giá các cảng trung chuyển logistics toàn cầu

ở Đông Bắc Á)

Viện Đào tạo sau Đại học thông báo tới các học viên cao học ngành Tổ chức và quản lý vận tải và ngành Quản lý hàng hải thông tin sau:

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học chuyên ngành Tổ chức & quản lý vận tải và chuyên ngành Quản lý hàng hải. Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh, Viện đào tạo Sau đại học tổ chức buổi Hội thảo chuyên ngành về Tiêu chuẩn đánh giá các cảng trung chuyển Logistics toàn cầu ở Đông Bắc Á theo thông tin cụ thể như sau:

  • Nội dung buổi hội thảo seminar:

+ Tiếng Anh: Assessment criteria for global logistics hub ports in Northeast Asia

+ Tiếng Việt: Tiêu chuẩn đánh giá các cảng trung chuyển logistics toàn cầu ở Đông Bắc Á.

  • Người trình bày: Prof Yi-Chih Yang (National Kaohsiung Marine University): Giáo sư YI-Chih Yang, giảng viên Trường Đại học Quốc gia Cao Hùng.
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có thông dịch).
  • Thời gian: 18g00-20g00 thứ Ba ngày 04.07.2017
  • Địa điểm: Phòng E001
  • Thành phần tham dự: học viên cao học chuyên ngành Tổ chức & quản lý vận tải và chuyên ngành Quản lý hàng hải.

Đề nghị các học viên cao học chuyên ngành Tổ chức & Quản lý vận tải và chuyên ngành Quản lý hàng hải tham gia đầy đủ (Viện đào tạo sau đại học sẽ điểm danh học viên theo danh sách lớp đã thông báo).

Giáo viên và học viên cao học các ngành khác quan tâm xin mời cùng tham gia.

Trân trọng.

TL. HIỆU TRƯỞNG

 VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

 PGS.TS ĐẶNG  XUÂN KIÊN