Thông báo cảnh báo học vụ học viên trình độ thạc sĩ khóa 2017,2018

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:  18/TB-ĐHGTVT-SĐH   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v cảnh báo học vụ học viên trình độ thạc sĩ khóa 2017, 2018

Căn cứ quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ và tình hình thực tế đào tạo tại Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh,

Viện đào tạo sau đại học thông báo danh sách lớp, học viên đã quá hạn đào tạo và sắp hết thời gian đào tạo tại Trường, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

Học viên sắp hết hạn thời gian đào tạo thuộc các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 2017, 2018 (file đính kèm).

Thời gian đào tạo tối đa tính từ ngày nhập học đó là: Thời gian đào tạo (1,5-2 năm tùy theo ngành) + 2 năm thời gian gia hạn.

2. Hình thức xử lý

Tất cả các học viên thuộc diện cảnh báo học vụ có nhiệm vụ lên kế hoạch học tập và hoàn thành đúng thời hạn đào tạo theo quy định của trường. Học viên thuộc diện cảnh báo học vụ nếu không hoàn thành việc học sẽ bị buộc thôi học vào các đợt xét học vụ tiếp theo.

Điều kiện để học viên được coi là hoàn thành chương trình đào tạo và được bảo vệ luận văn như sau:

  • Học viên hoàn thành chương trình đào tạo với điểm trung bình chung từ 5.5 trở lên;
  • Đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đạt kết quả thi tiếng Anh đầu ra do Trường tổ chức hoặc nộp chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ và còn giá trị sử dụng tính đến thời điểm nộp luận văn);
  • Học viên cần đạt kết quả quét Turnitin về việc chống sao chép luận văn theo thông báo số 15/TB-SĐH ngày 16/10/2019 v/v Quy định kiểm soát sự trùng lặp trong hoạt động nghiên cứu khoa học, luận văn luận án cho Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Đề nghị lãnh đạo các Khoa/Viện, các đơn vị liên quan tích cực thông báo và tạo điều kiện cho học viên được biết và thực hiện.

Nơi nhận: Ban Giám hiệu;Các khoa chuyên môn;Lưu VT, VĐTSĐH. TL. HIỆU TRƯỞNG
VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTSĐH
(đã ký)

Thông báo cảnh báo học vụ học viên trình độ thạc sĩ khóa 2017,2018 xem tại đây

Chia sẻ:
wpChatIcon