THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ – NCS. CAO ĐÀO NAM

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2024

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Cao Đào Nam với đề tài: “Nghiên cứu thiết lập chế độ cháy do nén với hỗn hợp hai giai đoạn trên động cơ diesel.”

Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

Mã số: 9520116

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn;

2. PGS.TS. Trần Thị Thu Hương

Thời gian diễn ra Hội đồng sẽ được thông báo cụ thể sau.

Địa điểm: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết xin liên hệ Viện Đào tạo Sau Đại học-Số ĐT: 02835125827. Email:

sdh@ut.edu.vn

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ VIỆN TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

(Đã ký)

TS. Đinh Gia Huy

 

*  Thông tin tóm tắt luận án – NCS Cao Đào Nam – Tiếng Việt tại đây

*  Thông tin tóm tắt luận án – NCS Cao Đào Nam – Tiếng Anh tại đây

 

 

 

Chia sẻ:
wpChatIcon