THỜI GIAN BIỂU, DANH SÁCH PHÒNG THI KỲ THI TUYỂN SINH ĐỢT 1 NĂM 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP.HCM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ
THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2020
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020


THỜI GIAN BIỂU THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2020

CHIỀU NGÀY 27/06/2020 (Thứ Bảy): PHỔ BIẾN QUY CHẾ THI, PHÁT THẺ DỰ THI, ĐIỀU CHỈNH SAI SÓT TRONG HỒ SƠ DỰ THI, THI MÔN TOÁN

 • 13h30: Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng;
 • 14h00 đến 14h20: Cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh, gọi thí sinh vào phòng thi, nhận diện thí sinh và phát thẻ dự thi, sinh hoạt quy chế, điều chỉnh sai sót trong hồ sơ dự thi;
 • 14h20 đến 14h25: Cán bộ coi thi 1 về phòng Hội đồng nhận đề thi;
 • 14h25 đến 14h30: Cán bộ coi thi 1 bóc túi đựng đề thi và phát cho thí sinh;
 • 14h30 đến 16h30: Thí sinh làm bài thi;
 • 16h15: Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài;
 • 16h30: Cán bộ coi thi thu bài thi.

SÁNG NGÀY 28/06/2020 (Chủ Nhật): THI MÔN CƠ SỞ NGÀNH

 • 07h30: Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng;
 • 08h00 đến 08h20: Cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh, gọi thí sinh vào phòng thi, đối chiếu, kiểm tra ảnh thẻ dự thi;
 • 08h20 đến 08h25: Cán bộ coi thi 1 về phòng Hội đồng nhận đề thi;
 • 08h25 đến 08h30: Cán bộ coi thi 1 bóc túi đựng đề thi và phát cho thí sinh;
 • 08h30 đến 10h30: Thí sinh làm bài thi;
 • 10h15: Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài;
 • 10h30: Cán bộ coi thi thu bài thi.

CHIỀU NGÀY 28/06/2020 (Chủ Nhật): THI MÔN ANH VĂN

 • 13h30: Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng;
 • 14h00 đến 14h20: Cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh, gọi thí sinh vào phòng thi, đối chiếu, kiểm tra ảnh thẻ dự thi;
 • 14h20 đến 14h25: Cán bộ coi thi 1 về phòng Hội đồng nhận đề thi;
 • 14h25 đến 14h30: Cán bộ coi thi 1 bóc túi đựng đề thi và phát cho thí sinh;
 • 14h30 đến 16h30: Thí sinh làm bài thi;
 • 16h15: Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài;
 • 16h30: Cán bộ coi thi thu bài thi.

HIỆU LỆNH

 • Gọi thí sinh vào phòng thi: 1 hồi trống dài;
 • Bắt dầu làm bài thi: 6 tiếng trống;
 • Còn 15 phút hết giờ: 3 tiếng trống;
 • Hết giờ làm bài: 1 hồi dài và 6 tiếng trống.

KT.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

                                                                            (đã ký)    

                                                                          PGS.TS Đặng Xuân Kiên

Danh sách phòng thi tại đây

Sơ đồ phòng thi tại đây

Các quy định và lưu ý dành cho thí sinh tại đây

Chia sẻ:
wpChatIcon