THỜI GIAN BIỂU, DANH SÁCH PHÒNG THI KỲ THI TUYỂN SINH ĐỢT 1 NĂM 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP.HCM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ
THẠC SĨ  ĐỢT 1 NĂM 2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2019    

THỜI GIAN BIỂU THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2019

CHIỀU NGÀY 25/05/2019 (Thứ Bảy): PHỔ BIẾN QUY CHẾ THI, PHÁT THẺ DỰ THI, ĐIỀU CHỈNH SAI SÓT TRONG HỒ SƠ DỰ THI, THI MÔN TOÁN

 • 13h00: Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng;
 • 13h30 đến 13h50: Cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh, gọi thí sinh vào phòng thi, nhận diện thí sinh và phát thẻ dự thi, sinh hoạt quy chế, điều chỉnh sai sót trong hồ sơ dự thi;
 • 13h50 đến 13h55: Cán bộ coi thi 1 về phòng Hội đồng nhận đề thi;
 • 13h55 đến 14h00: Cán bộ coi thi 1 bóc túi đựng đề thi và phát cho thí sinh;
 • 14h00 đến 17h00: Thí sinh làm bài thi;
 • 16h45: Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài;
 • 17h00: Cán bộ coi thi thu bài thi.

SÁNG NGÀY 26/05/2019 (Chủ Nhật): THI MÔN CƠ SỞ NGÀNH

 • 07h00: Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng;
 • 07h30 đến 07h50: Cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh, gọi thí sinh vào phòng thi, đối chiếu, kiểm tra ảnh thẻ dự thi;
 • 07h50 đến 07h55: Cán bộ coi thi 1 về phòng Hội đồng nhận đề thi;
 • 07h55 đến 08h00: Cán bộ coi thi 1 bóc túi đựng đề thi và phát cho thí sinh;
 • 08h00 đến 10h00: Thí sinh làm bài thi;
 • 09h45: Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài;
 • 10h00: Cán bộ coi thi thu bài thi.

CHIỀU NGÀY 26/05/2019 (Chủ Nhật): THI MÔN ANH VĂN

 • 13h00: Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng;
 • 13h30 đến 13h50: Cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh, gọi thí sinh vào phòng thi, đối chiếu, kiểm tra ảnh thẻ dự thi;
 • 13h50 đến 13h55: Cán bộ coi thi 1 về phòng Hội đồng nhận đề thi;
 • 13h55 đến 14h00: Cán bộ coi thi 1 bóc túi đựng đề thi và phát cho thí sinh;
 • 14h00 đến 16h00: Thí sinh làm bài thi;
 • 15h45: Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài;
 • 16h00: Cán bộ coi thi thu bài thi.

HIỆU LỆNH

 • Gọi thí sinh vào phòng thi: 1 hồi trống dài;
 • Bắt dầu làm bài thi: 6 tiếng trống;
 • Còn 15 phút hết giờ: 3 tiếng trống;
 • Hết giờ làm bài: 1 hồi dài và 6 tiếng trống.

KT.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                          THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

                           (đã ký)    

                          PGS.TS Đặng Xuân Kiên

Danh sách phòng thi tại đây

Sơ đồ phòng thi tại đây

Các quy định và lưu ý dành cho thí sinh tại đây

Chia sẻ:
wpChatIcon