BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  355/QĐ-ĐHGTVT TP. Hồ Chí Minh,  ngày 15 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH
  Về việc công nhận học viên trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2014
__________
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM

Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM;

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-BGTVT ngày 22/06/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BGDĐT ngày 28/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định 599/QĐ-ĐHGTVT ngày 20/07/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học của trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông báo số 91/TB-BGDĐT ngày 03/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014;

Xét kết quả kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1- năm 2014;

Theo đề nghị của ông Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đào tạo thạc sĩ  năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận 176 thí sinh có tên trong Danh sách học viên trúng tuyển đã trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2014 – 2016, của Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.

Điều 2: Các học viên trong danh sách ở Điều 1 được hưởng mọi quyền lợi và phải thực hiện mọi trách nhiệm ghi trong Qui chế Đào tạo thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và các quy định của trường Đại học Giao thông vận tải thành phồ Hồ Chí Minh.

Điều 3: Các Ông (Bà) Viện trưởng Viện tạo Sau đại học, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài vụ, Trưởng các khoa phụ trách chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, thủ trưởng các đơn vị liên quan và các học viên có tên trong danh sách trúng tuyển chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  Nơi nhận:

– Như điều 3;

–  Vụ GDĐH – Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

– Viện ĐTSĐH;

– Lưu KHCN-NC&PT, TC-HC.

             KT. HIỆU TRƯỞNG

           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                             (đã ký)
           PGS. TS Nguyễn Hữu Khương