TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                           TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 THÔNG BÁO

(nội bộ)

Về việc đăng ký tổng quan/chuyên đề của nghiên cứu sinh

Viện đào tạo sau đại học thông báo tới các nghiên cứu sinh như sau:

Để bảo đảm tiến độ nghiên cứu, đề nghị các nghiên cứu sinh đăng ký báo cáo tổng quan/chuyên đề gửi phiếu đăng ký vệ tổng quan/chuyên đề tiến sĩ (Có mẫu trên website của Viện) trước ngày 12.10.2018

Sau khi hoàn thành nội dung của báo cáo tổng quan/chuyên đề NCS nộp lại cho Viện đào tạo sau đại học đơn xin bảo vệ tổng quạn/chuyên đề và bản thuyết minh tiểu luận tổng quan/chuyên đề tiến sĩ. Hạn chót nộp báo cáo là 16.11.2018

Dự kiến tổ chức bảo vệ tổng quan/chuyên đề tiến sĩ cuối thang 11, đầu thang 12 năm 2018.

Mẫu thuyết minh tiểu luận tổng quan/chuyên đề tiến sĩ có trên website của Viện.

Lưu ý:

Phiếu đăng ký và đơn phải ghi rõ là báo cáo tiểu luận tổng quan hay báo cáo chuyên đề và số 1, 2 hay 3.

Trân trọng

TL. HIỆU TRƯỞNG

 Viện trưởng

(Đã ký)

PGS.TS. Đặng  Xuân Kiên