Thông báo nhận đề cương luận văn thạc sĩ tháng 7 – 8.2020

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc nhận đề cương luận văn các lớp cao học

Viện đào tạo sau đại học xin trân trọng thông báo về việc nhận luận văn Thạc sĩ đợt tháng 7 năm 2020 như sau:

  1. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC

Thời gian: 8h00 – 16h00 từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần.

Hạn nộp đề cương luận văn thạc sĩ trước ngày 20/08/2020.

Hình thức: Nộp đề cương luận văn thạc sĩ đã hoàn thành tại viện Đào tạo sau đại học.

  1. QUY TRÌNH CHI TIẾT
  2. Học viên nộp đề cương luận văn tới văn phòng viện đào tạo sau đại học theo biểu mẫu kèm theo xác nhận học phí từ phòng Kế hoạch – tài vụ. Học viên có thể đăng ký nhận giáo viên hướng dẫn (nếu có) hoặc theo sự phân công từ hội đồng xét duyệt đề cương.
  3. Viện đào tạo sau đại học sẽ tập hợp và lên kế hoạch thành lập hội đồng xét duyệt đề cương. Yêu cầu học viên chuẩn bị bài thuyết trình và bảo vệ trước hội đồng xét duyệt đề cương.
  4. Viện đào tạo sau đại học tổ chức hội đồng xét duyệt đề cương. Thành phần bao gồm Viện đào tạo sau đại học, Viện/khoa chuyên môn.
  5. Sau khi thông qua đề cương, học viên cần hoàn thành và nộp lại Viện đào tạo sau đại học (chậm nhất 10 ngày sau khi thông qua đề cương) các tài liệu sau:
  6. Sửa đề cương theo kết luận của hội đồng xét duyệt.
  7. Đề cương có xác nhận của giáo viên hướng dẫn, chủ tịch hội đồng xét duyệt đề cương.

Lưu ý:

Viện đào tạo sau đại học chỉ nhận quyển khi tên đề tài và nội dung trùng khớp với biên bản họp xét duyệt đề cương.

Nếu có lý do chính đáng, được thay đổi đề tài hoặc thầy hướng dẫn muộn nhất là 02 tháng sau khi thông qua đề cương.

Mọi chi tiết xin liên hệ chuyên viên Mai Hương – Viện đào tạo sau đại học, email: huong.tran@ut.edu.vn.

            TL. HIỆU TRƯỞNG
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC               
    PGS.TS. Đặng Xuân Kiên
Chia sẻ: