TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số: 143 /TB-SĐH                          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v CẢNH BÁO HỌC VỤ HỌC VIÊN KHOÁ 2013 SẮP HẾT HẠN THỜI GIAN

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Viện đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch cảnh báo và xử lý học vụ đối với học viên các ngành sắp hết thời gian đào tạo tại Trường, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

  Học viên sắp hết hạn thời gian đào tạo thuộc các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 2013 (file đính kèm).

Hết hạn đào tạo của khoá trúng tuyển đợt 1 vào ngày 05  tháng 10 năm 2017.

Hết hạn đào tạo của khoá trúng tuyển đợt 2 vào ngày 28  tháng 12 năm 2017.

  1. Hình thức xử lý

Tất cả các học viên thuộc diện cảnh báo học vụ có nhiệm vụ lên kế hoạch học tập và hoàn thành đúng thời hạn đào tạo theo quy định của trường. Học viên thuộc diện cảnh báo học vụ nếu không hoàn thành việc học sẽ bị buộc thôi học vào các đợt xét học vụ tiếp theo.

Đề nghị lãnh đạo các Khoa, các đơn vị liên quan tích cực thông báo và tạo điều kiện cho học viên để học viên được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

–          Ban Giám hiệu;

–          Các khoa chuyên môn;

–          Lưu VT, VĐTSĐH.

TL. HIỆU TRƯỞNG

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTSĐH

 

PGS.TS. Đặng Xuân Kiên