TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TB-SĐH                                Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Căn cứ Quy chế đào tạo Tiến sĩ số 586/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/8/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh và tình hình thực tế đào tạo Tiến sĩ tại trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh,

Viện Đào tạo sau Đại học đề nghị các nghiên cứu sinh hoàn tất các thủ tục sau trước ngày 20/01/2021 và nộp về Viện đào tạo sau đại học:

  • Đơn xin gia hạn học tập (theo mẫu kèm tại đây);
  • Báo cáo tiến độ học tập, nghiên cứu, có ý kiến của cán bộ hướng dẫn (theo mẫu kèm tại đây);
  • Xác nhận của Phòng Kế hoạch – Tài vụ về việc đã hoàn thành nộp học phí theo kỳ (theo mẫu kèm theo tại đây).

Đến thời hạn nêu trên, nếu các nghiên cứu sinh không hoàn tất các thủ tục, Viện Đào tạo Sau Đại học sẽ gửi cảnh báo học vụ về cơ quan chủ quản hoặc địa phương nơi đăng ký hồ sơ dự thi tuyển sinh.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chuyên viên phụ trách Nguyễn Thị Lan Anh –Sđt: 077.393.8817.

Chi tiết thông báo vui lòng xem tại đây

Nơi nhận:
– Các khoa CM;Nghiên cứu sinh;
– Lưu VT, VĐTSĐH.
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 
VIỆN TRƯỞNG

                 
    PGS.TS. Đặng Xuân Kiên