TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2021

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phan Thanh Minh với đề tài: Điều khiển tối ưu luồng video điểm-đa điểm trong mạng 5G siêu dày đặc.”

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã số: 9520216

Giáo viên hướng dẫn 1: PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

Giáo viên hướng dẫn 2: TS. Võ Nguyên Sơn

Thời gian diễn ra Hội đồng sẽ được thông báo cụ thể sau.

Địa điểm: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết xin liên hệ Viện Đào tạo Sau Đại học-Số ĐT: 02835125827. Email:

sdh@ut.edu.vn

 

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

              PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

  Luận án Tiến sĩ kỹ thuật – NCS Phan Thanh Minh vui lòng xem tại đây. 

  Phụ lục danh mục các công trình nghiên cứu

  Tóm tắt Luận án Tiến sĩ – NCS Phan Thanh Minh – Tiếng Việt 

  Tóm tắt Luận án Tiến sĩ – NCS Phan Thanh Minh – English

  Thông tin tóm tắt Luận án Tiến sĩ – NCS Phan Thanh Minh – Tiếng Việt 

  Thông tin tóm tắt Luận án Tiến sĩ – NCS Phan Thanh Minh – English

  Trang thông tin những đóng góp mới của Luận án Tiến sĩ – NCS Phan Thanh Minh – Tiếng Việt 

  Trang thông tin những đóng góp mới của Luận án Tiến sĩ – NCS Phan Thanh Minh – English