TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 899 /TB-SĐH               Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05  tháng 09 năm 2016

THÔNG BÁO
V/v nhắc nhở nộp luận văn tốt nghiệp đối với học viên khoá 2012 sắp hết hạn thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ

Căn cứ theo thông báo số 572/TB-SĐH ngày 15/06/2016 về việc cảnh báo học vụ học viên khoá 2012 sắp hết hạn thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ. Viện đào tạo sau đại học thông báo nhắc nhở đối với học viên các ngành sắp hết thời gian đào tạo tại Trường, cụ thể như sau:
1.        Đối tượng:
Học viên sắp hết hạn thời gian đào tạo thuộc các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ khoá 2012 (file đính kèm).
2.        Thời gian
Yêu cầu học viên theo danh sách kèm theo nộp luận văn chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp thạc sĩ trước ngày 12/09/2016.
3.        Hình thức xử lý
Sau thời gian nêu trên, học viên không nộp luận văn chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp thạc sĩ sẽ bị huỷ kết quả học tập và tiến hành xoá tên.
4.        Đối với học viên đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp
Học viên đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp yêu cầu nộp lại trước ngày 12/09/2016 và tiến hành hoàn thành các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn của Viện đào tạo sau đại học.
Đề nghị học viên theo dõi và thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:
–          Ban Giám hiệu;
–          Các khoa chuyên môn;
–          Lưu VT, VĐTSĐH.
TL. HIỆU TRƯỞNG
VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTSĐH(đã ký)TS. Đặng Xuân Kiên

Danh sách kèm theo