THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ – NCS Lê Văn Thức

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Lê Văn Thức với đề tài: Xây dựng Mô hình đánh giá rủi ro tai nạn đâm va tại cảng biển Vũng Tàu, ứng dụng phòng ngừa tai nạn và hỗ trợ công tác cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải.”

Ngành: Khoa học Hàng hải

Mã số: 9840106

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Thư

  1. PGS.TS. Lê Quốc Tiến

Thời gian: 08g30 ngày 25 tháng 10 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp Sáng tạo – Cơ sở 2, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí  Minh. Địa chỉ Số 10, Đường số 12 Trần Não, Phường Bình An, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./.

TL. HIỆU TRƯỞNG

VIỆN TRƯỞNG

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

(đã ký)

PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

 

 

Chia sẻ: