TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2022

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh (NCS) Huỳnh Lê Minh Thiện với đề tài: “Phát triển giải pháp điều khiển thích nghi cho bộ lọc tích cực 3 pha.”

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã số: 9520216

Người hướng dẫn:  1. TS. Hồ Văn Cừu;
2.
 TS. Trần Thanh Vũ.

Thời gian diễn ra Hội đồng sẽ được thông báo cụ thể sau.

Địa điểm: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài của NCS. Huỳnh Lê Minh Thiện đã được đăng trên  website luanvan.moet.gov.vn

của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 04/8/2022 với đường link: http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.42&view=40170

Mọi chi tiết xin liên hệ Viện Đào tạo Sau Đại học-Số ĐT: 02835125827. Email:sdh@ut.edu.vn

 

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

 PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

     *  Thông tin tóm tắt luận án tiến sĩ – NCS. Huỳnh Lê Minh Thiện ( tiếng Việt) xem tại đây

  • Thông tin tóm tắt luận án tiến sĩ – NCS. Huỳnh Lê Minh Thiện ( tiếng Anh) xem tại đây