THÔNG TIN VỀ BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Trần Việt Dũng diễn ra tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/12/2020.

Nghiên cứu sinh Trần Việt Dũng bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài: “Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp nhiên liệu ULSD-BIODIESEL trên động cơ diesel tàu thủy”.

Luận án tiến sĩ thuộc ngành Kỹ thuật cơ khí động lực – mã số: 9520116. Người hướng dẫn khoa học thứ nhất là PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn, Người hướng dẫn khoa học thứ 2 là  GS.TS. Lê Anh Tuấn.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở có mặt 07/07 thành viên, theo quyết định số: 782/QĐ-ĐHGTVT ngày 04/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, gồm:

TT

Họ và tên Đơn vị công tác

Chức danh hội đồng

1. PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương ĐH GTVT TP.HCM Chủ tịch Hội đồng;
2. PGS.TS. Lê Hữu Sơn ĐH Văn Lang Ủy viên, phản biện 1;
3. GS.TS. Bùi Văn Ga ĐH Bách khoa Đà Nẵng Ủy viên, phản biện 2;
4. TS. Lê Văn Vang ĐH GTVT TP.HCM Ủy viên;
5. TS. Đỗ Hùng Chiến ĐH GTVT TP.HCM Ủy viên;
6. TS. Châu Minh Quang ĐH Công nghiệp TP.HCM Ủy viên;
7. PGS.TS. Đặng Xuân Kiên ĐH GTVT TP.HCM Ủy viên thư kí.

Sau khi nghe NCS. Trần Việt Dũng   trình bày tóm tắt luận án, 02 Uỷ viên phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của luận án.

Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, chỉ rõ những ưu điểm, nhược điểm về nội dung, hình thức của luận án để NCS tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện.

Kết luận của Hội đồng: Hội đồng đề nghị Nghiên cứu sinh chỉnh sửa luận án theo nghị quyết của hội đồng để tiếp tục bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường. Một số hình ảnh tại hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Trần Việt Dũng:

Nghiên cứu sinh Trần Việt Dũng cùng các thành viên Hội đồng chụp ảnh kỉ niệm