THÔNG TIN VỀ BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Phạm Nguyên Đăng Khoa diễn ra tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25/01/2021.

Nghiên cứu sinh Phạm Nguyên Đăng Khoa bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài: “Nghiên cứu tác động của dòng chảy đến tàu thủy tại khu neo đậu Vũng Tàu”.

Luận án tiến sĩ thuộc ngành Khoa học hàng hải – mã số: 9840106. Người hướng dẫn khoa học thứ nhất là PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương, Người hướng dẫn khoa học thứ 2 là  TS. Vũ Văn Duy.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở có mặt 07/07 thành viên, theo quyết định số: 785/QĐ-ĐHGTVT ngày 25/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, gồm:

TT

Họ và tên Đơn vị công tác

Chức danh hội đồng

1. PGS.TS. Nguyễn Phùng Hưng ĐH GTVT TP.HCM Chủ tịch Hội đồng;
2. PGS.TS. Võ Công Phương ĐH GTVT TP.HCM Ủy viên, phản biện 1;
3. TS. Mai Bá Lĩnh Bộ Giao thông vận tải Ủy viên, phản biện 2;
4. TS. Đỗ Hùng Chiến ĐH GTVT TP.HCM Ủy viên;
5. PGS.TS. Lê Tất Hiển ĐH Bách khoa TP.HCM Ủy viên;
6. TS. Đinh Gia Huy ĐH GTVT TP.HCM Ủy viên;
7. PGS.TS. Đặng Xuân Kiên ĐH GTVT TP.HCM Ủy viên thư kí.

Sau khi nghe NCS. Phạm Nguyên Đăng Khoa   trình bày tóm tắt luận án, 02 Uỷ viên phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của luận án.

Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Phùng Hưng – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, chỉ rõ những ưu điểm, nhược điểm về nội dung, hình thức của luận án để NCS tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện.

Kết luận của Hội đồng: Hội đồng đề nghị Nghiên cứu sinh chỉnh sửa luận án theo nghị quyết của hội đồng để tiếp tục bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường. Một số hình ảnh tại hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Phạm Nguyên Đăng Khoa:

Nghiên cứu sinh Phạm Nguyên Đăng Khoa cùng các thành viên Hội đồng chụp ảnh kỉ niệm