THÔNG TIN VỀ BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Danh Chấn diễn ra tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25/01/2021.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Danh Chấn bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài: “Nghiên cứu đặc tính kỹ thuật và phát thải khi sử dụng nhiên liệu Dimerthylfuran trên động cơ xăng”.

Luận án tiến sĩ thuộc ngành Kỹ thuật cơ khí động lực – mã số: 9520116. Người hướng dẫn khoa học thứ nhất là PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn, Người hướng dẫn khoa học thứ 2 là  PGS.TS. Trần Quang Vinh.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở có mặt 07/07 thành viên, theo quyết định số: 784/QĐ-ĐHGTVT ngày 25/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, gồm:

TT Họ và tên Đơn vị công tác

Chức danh hội đồng

1. PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương ĐH GTVT TP.HCM Chủ tịch Hội đồng;
2. PGS.TS. Lê Hữu Sơn ĐH Văn Lang Ủy viên, phản biện 1;
3. TS. Lê Văn Vang ĐH GTVT TP.HCM Ủy viên, phản biện 2;
4. PGS.TS. Phạm Ngọc Tuấn ĐH Bách khoa TP.HCM Ủy viên;
5. TS. Đỗ Hùng Chiến ĐH GTVT TP.HCM Ủy viên;
6. TS. Nguyễn Thành Sa ĐH GTVT TP.HCM Ủy viên;
7. PGS.TS. Đặng Xuân Kiên ĐH GTVT TP.HCM Ủy viên thư kí.

Sau khi nghe NCS. Nguyễn Danh Chấn   trình bày tóm tắt luận án, 02 Uỷ viên phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của luận án.

Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, chỉ rõ những ưu điểm, nhược điểm về nội dung, hình thức của luận án để NCS tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện.

Kết luận của Hội đồng: Hội đồng đề nghị Nghiên cứu sinh chỉnh sửa luận án theo nghị quyết của hội đồng để tiếp tục bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường. Một số hình ảnh tại hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Nguyễn Danh Chấn:

NCS Nguyễn Danh Chấn cùng các thành viên Hội đồng chụp ảnh lưu niệm