BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:827/TB-SĐH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc dời lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo quyết định số: 587/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/08/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ thông báo số: 598/TB-ĐHGTVT ngày 13/08/2018 của trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018;

Căn cứ tình hình tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018;

Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc dời lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018 như sau:

  • Lịch thi tuyển sinh cũ (dự kiến) ngày 01,02/12/2018, dời sang ngày 08,09/12/2018
  • 13h00 ngày 08/12/2018: thi môn Toán
  • 7h30 ngày 09/12/2018: thi môn Chuyên ngành
  • 13h00 ngày 09/12/2018: thi môn Tiếng anh

Nay nhà trường thông báo lịch thi tuyển sinh chính thức để các thí sinh đăng kí dự tuyển được biết và thực hiện.

Mọi chi tiết xin liên hệ SĐT: 028.3512.5827, email: sdh@hcmutrans.edu.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

–          BGH (để b/c);

–          Thí sinh đăng kí dự thi;

–          Website;

–         Lưu: TC-HC, VĐTSĐH.

 VIỆN TRƯỞNG

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

  (đã ký)

 PGS.TS Đặng Xuân Kiên