BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc nhận đề cương luận văn các lớp cao học

Viện đào tạo sau đại học xin trân trọng thông báo về việc nhận luận văn Thạc sĩ đợt bảo vệ tháng 4 năm 2017 như sau:

  1. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC

Thời gian: 8h00 – 16h00 từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần.

Hạn nộp đề cương luận văn thạc sĩ trước ngày 24/04/2017.

Hình thức: Nộp đề cương luận văn thạc sĩ đã hoàn thành tại viện Đào tạo sau đại học

  1. QUY TRÌNH CHI TIẾT
  2. Học viên nộp đề cương luận văn cho Khoa chuyên môn.
  3. Khoa chuyên môn sẽ xét duyệt nội dung của đề cương.
  4. Sau khi nhận kết quả đề cương từ Khoa, Viện đào tạo sau đại học sẽ tiến hành ra quyết định giao đề tài cho học viên. Đề cương không đạt yêu cầu sẽ được thông báo để học viên chỉnh sửa, hoàn thiện.

Lưu ý: Đề cương luận văn cần có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn, đảm bảo định dạng và nội dung đúng theo quy định.

            File mẫu truy cập tại website: saudaihoc.ut.edu.vn.

 

              VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

 

                PGS.TS. Đặng Xuân Kiên