TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHCN, NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
______________
Số: 03/TB-KHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký tham dự Hội thảo “Kỹ năng viết và đăng bài trên tạp chí khoa học quốc tế”

_____________

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia – Bộ Khoa học và công nghệ đã có thông báo số 51/TTKHCN ngày 09 tháng 02 năm 2017 về việc mời tham dự Hội thảo “Kỹ năng viết và đăng bài trên tạp chí khoa học quốc tế”;

Phòng Khoa học công nghệ – Nghiên cứu và phát triển trân trọng thông báo thông tin chi tiết Hội thảo này như sau:

– Thời gian: 08h30 ngày 22 tháng 02 năm 2017

– Địa điểm: Khách sạn Royal Saigon, số 133 Nguyễn Huệ, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Hạn chót đăng ký: 16h30 ngày 16 tháng 02 năm 2017, gửi đăng ký trực tiếp qua Tin nội bộ cho trưởng phòng Vũ Ngọc Bích.
– Nội dung hội thảo: vui lòng tham khảo tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG

PGS.TS Vũ Ngọc Bích