TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
_______________

Số: 14/TB-ĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO
Về học bổng bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ của trường Đại học Quốc gia Incheon, Hàn Quốc

_____________

Vừa qua, trường Đại học Quốc gia Incheon đã gửi thông báo về chương trình học bổng bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ các ngành Kỹ thuật.

Phòng Đối Ngoại trân trọng thông báo nội dung học bổng như sau:

– Ngành học: Cơ khí, robot; Công nghệ kỹ thuật ôtô; Cơ điện tử; Ngành điện tử; Năng lượng hóa học; Cơ điện khí; Nguyên liệu và kỹ thuật; Quản lý kỹ thuật công nghiệp; An toàn kỹ thuật.khí.

– Cấp độ đào tạo: Thạc sĩ, Tiến sĩ

– Giá trị học bổng: Tùy thuộc vào đề tài nghiên cứu của ứng viên và quyết định của giáo sư trường Incheon

– Cách thức nộp hồ sơ:

+ Ứng viên liên hệ trực tiếp với giáo sư trường Incheon có lĩnh vực nghiên cứu mà ứng viên quan tâm để trao đổi về đề tài, học bổng.

+ Sau khi nhận được Thư Giới thiệu từ giáo sư, ứng viên tiến hành đăng ký và nộp các hồ sơ cần thiết tại http://www.uwayapply.com

– Thời gian nộp hồ sơ:

+ Nộp hồ sơ sớm (Early Admission): 12/04-20/04/2017

+ Nộp hồ sơ dạng thông thường (Regular Admission): 23/05-31/05/2017

Để biết thêm chi tiết chương trình học bổng và thủ tục hồ sơ, vui lòng xem tại đây.

Đồng thời, những cán bộ, giảng viên và sinh viên cần thông tin liên hệ của các Giáo sư khoa Kỹ thuật trường Incheon, vui lòng liên hệ phòng Đối ngoại để nhận brochure tham khảo.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

–  Như trên;

–  Ban giám hiệu (báo cáo);

–  Lưu ĐN

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG(đã ký)

TS. Nguyễn Thúy Hồng Vân