BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 252 /TB-ĐHGTVT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trong và sau thời gian nghỉ lễ 30/4 và 01/5

____________________

Dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong tăng cao ở nhiều nước, đặc biệt ở một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta. Trong nước, dịch bệnh tuy đã được kiểm soát tốt song nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại là luôn thường trực, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 sắp tới.

Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhà trường yêu cầu toàn thể viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh toàn trường thực hiện một số các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong và sau thời gian nghỉ lễ 30/4 và 01/05 như sau:

1. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế “Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế”, nhất là việc đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, nơi có sự kiện tập trung đông người, trên phương tiện giao thông công cộng và khi đến các cơ sở y tế.

2. Chủ động theo dõi và thực hiện các văn bản về phòng chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Y tế, của địa phương và của Nhà trường.

3. Trước khi quay trở lại trường làm việc, học tập sau thời gian nghỉ lễ thực hiện việc khai báo y tế theo đường link sau: http://bit.ly/Khaibaoytele

4. Không được đi làm, đi học nếu đang trong thời gian cách ly y tế, khi về từ vùng có dịch, khi phát hiện mình có tiếp xúc ngần với người bị nhiễm Covid-19 và khi có các triệu chứng sốt, ho, khó thở tới ngay cơ sở y tế tại nơi đang ở để được hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra sức khỏe an toàn.

Nhà trường yêu cầu toàn thể viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này.

Nơi nhận:

– Các đơn vị (để thực hiện);

– Website, cổng TTSV (để thông báo);

– Lưu: VT, P.TC-HC.

Q. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS Nguyễn Xuân Phương