Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận Tải thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1972/2001/QĐ-BGTVT ngày 22/6/2001 của Bộ Giao thông Vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM, ban hành kèm theo Quyết định 449/QĐ-ĐHGTVT ngày 08 tháng 09 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp. HCM;

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo đến các nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa kế hoạch bảo vệ báo cáo tổng quan, chuyên đề luận án tiến sĩ ngày 12/6/2017 như sau:
Thời gian:     8 giờ 00 phút, Thứ hai ngày 12 tháng 6 năm 2017
Địa điểm:      Phòng E003, Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. HCM, số 2, đường D3, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Điều kiện để được bảo vệ tổng quan, chuyên đề:
– Các Anh/Chị NCS nộp 05 quyển báo cáo tổng quan, chuyên đề có chữ ký xác nhận của các Cán bộ hướng dẫn và của NCS về Văn phòng Viện ĐTSĐH trước ngày 08/06/2017.
Trân trọng./.

Danh sách bảo vệ báo cáo tổng quan, chuyên đề ngày 12/6/2017 xem chi tiết tại đây