BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc dời lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo quyết định số: 587/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/08/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ thông báo số: 47/TB-ĐHGTVT ngày 20/01/2021 của trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021;

Căn cứ tình hình tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 và tình hình dịch Covid-19 đang căng thẳng;

Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc dời lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 như sau:

  • Lịch thi tuyển sinh cũ (dự kiến) ngày 26/06/2021 và ngày 27/06/2021, dời sang ngày 31/07/2021 & 01/08/2021 ( dự kiến)

Nay nhà trường thông báo lịch thi tuyển sinh dự kiến để các thí sinh đăng kí dự tuyển được biết và thực hiện. Thời gian trên chỉ là dự kiến do tình hình dịch bệnh đang căng thẳng. Viện Đào tạo Sau Đại học sẽ thông báo cụ thể ngày thi khi tình hình dịch ổn định.

Mọi chi tiết xin liên hệ SĐT: 028.3512.5827, email: sdh@ut.edu.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
–          BGH (để b/c);
–          Thí sinh đăng kí dự thi;
–          Website;
–         Lưu: TC-HC, VĐTSĐH.
VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
(đã ký)
 PGS.TS Đặng Xuân Kiên