BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:11/TB-SĐHTP. HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc dời lịch thi tiếng Anh đợt 1 năm 2020

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo quyết định số: 587/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/08/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ thông báo số 10/TB-SĐH ngày 20/07/2020 về việc tổ chức thi Tiếng Anh sau đại học năm 2020 của trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ tình hình dịch Covid 19 cùng với diễn biến phức tạp hiện tại;

Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc dời lịch thi tiếng Anh năm 2020 như sau:

Lịch thi Tiếng Anh cũ (dự kiến) ngày 16/08/2020 sẽ tạm dừng.

Do phụ thuộc vào tình hình thực tế, thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau tới các học viên qua email đã đăng ký cũng như thông báo trên bản tin của trang web Viện đào tạo sau đại học,

Mọi chi tiết xin liên hệ SĐT: 028.3512.5827, email: sdh@ut.edu.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
–          BGH (để b/c);
–          Thí sinh đăng kí dự thi;
–          Website;
–         Lưu: VĐTSĐH.
VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
(đã ký)
 PGS.TS Đặng Xuân Kiên