Kết quả quét turnitin đợt ngày 30/03/2021

Viện đào tạo sau đại học thông báo kết quả quét Turnintin đợt 30 tháng 3 năm 2021. Học viên kiểm tra file đính kèm, trường hợp nào không đạt sẽ không…

Kết quả quét turnitin đợt Tháng 02/2021

Viện đào tạo sau đại học thông báo kết quả quét Turnintin đợt tháng 2 năm 2021. Học viên kiểm tra file đính kèm, trường hợp nào không đạt sẽ không có…

Kết quả quét turnitin đợt Tháng 01/2021

Viện đào tạo sau đại học thông báo kết quả quét Turnintin đợt tháng 1 năm 2021. Học viên kiểm tra file đính kèm, trường hợp nào không đạt sẽ không có…