BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2021

LỊCH HỘI ĐỒNG TIẾN SĨ

TT Nội dung Thành phần

Thời gian

TUẦN 32 (09/8/2021-15/8/2021)

1.       Tiểu ban chuyên môn họp xét duyệt đề cương tuyển sinh tiến sĩ ngành Khoa học Hàng hải – Các thành viên trong tiểu ban chuyên môn;

– Ứng viên tham gia bảo vệ (ƯV. Nguyễn Cao Hiến);

– Viện Đào tạo Sau Đại học.

Thứ tư

(11/8/2021)

14g00

D.304

TUẦN 34 (23/8/2021-29/8/2021)

2.       Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Khoa học Hàng Hải – Các thành viên trong Hội đồng;

– Nghiên cứu sinh tham gia bảo vệ (NCS. Phạm Nguyên Đăng Khoa);

– Viện Đào tạo Sau Đại học.

Thứ năm

(26/8/2021)

08g30

D.304

3.       Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở ngành Khoa học Hàng Hải – Các thành viên trong Hội đồng;

– Nghiên cứu sinh tham gia bảo vệ ( NCS. Nguyễn Văn Cang);

– Viện Đào tạo Sau Đại học.

Thứ năm

(26/8/2021)

14g00

D.304

TUẦN 35 (30/8/2021-5/9/2021)

4.       Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Kỹ thuật cơ khí động lực Các thành viên trong Hội đồng;

– Nghiên cứu sinh tham gia bảo vệ (NCS. Nguyễn Quang Vinh);

– Viện Đào tạo Sau Đại học.

Thứ hai

(30/8/2021)

08g30

D.304

5.       Hội đồng chấm/đánh giá tiểu luận tổng quan luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí động lực Các thành viên trong Hội đồng;

– Nghiên cứu sinh tham gia bảo vệ (NCS. Trương Thanh Hải);

– Viện Đào tạo Sau Đại học.

Thứ hai

(30/8/2021)

14g00

D.304

                                                                                                                 VIỆN TRƯỞNG
                                                                                                              VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
                                                                                                            (đã ký)
                                                                                                               PGS.TS Đặng Xuân Kiên