Tên Thời gian Địa điểm Nội dung 
Lễ bảo vệ thạc sĩ ngày 29/6/2017 new  7h30, ngày 29/6/2017  Phòng E003  Xem chi tiết tại đây