Tên Thời gian Địa điểm Nội dung 
Lễ bảo vệ báo cáo tổng quan, chuyên đề luận án TS ngày 12/6/2017 new  8h, ngày 12/6/2017  Phòng E003  Xem chi tiết tại đây