VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

1.Chức năng:

Là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý đào tạo trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ và bồi dưỡng sau đại học tại Trường theo quy chế về đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định pháp luật hiện hành khác.

2.Nhiệm vụ:

2.1. Các nhiệm vụ chung

–   Chủ trì xây dựng các chương trình đào tạo sau đại học;

–   Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm của Viện trình Hiệu trưởng phê duyệt;

–   Tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển của Viện và các đơn vị trong Viện phù hợp với định hướng phát triển chung của Trường;

–     Triển khai thực hiện các kế hoạch công tác và phối hợp với các đơn vị khác trong Trường để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ chung của Trường;

–     Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và tài sản được giao.

2.2. Các nhiệm vụ về đào tạo

Phối hợp với các các đơn vị trong Trường xây dựng phương án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sau đại học trình Hiệu trưởng phê duyệt:

–     Đào tạo các chuyên ngành đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép;

–     Lập đề án xin mở các chuyên ngành đào tạo mới;

–     Hợp tác đào tạo với các Trường, Viện trong và ngoài nước;

Căn cứ vào các văn bản pháp luật của Nhà nước, soạn thảo các quy chế quản lý đào tạo trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ và bồi dưỡng sau đại học tại Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt;

Căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo sau đại học được giao hàng năm, căn cứ vào nhu cầu thực tế và khả năng của Trường, lập kế hoạch tổ chức tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Phối hợp với Phòng Tuyển sinh, các Khoa, Bộ môn tổ chức tuyển sinh cao học;

Tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh và mở các lớp bồi dưỡng sau đại học theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, lập thời khóa biểu, tổ chức giảng dạy, kiểm tra theo dõi tiến độ và chất lượng đào tạo các lớp sau đại học của Trường;

Xử lý những thay đổi trong quá trình đào tạo sau đại học;

Đề xuất các nhu cầu, điều kiện cần thiết cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu của học viên cao học và nghiên cứu sinh;

Phối hợp với các đơn vị, tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, kết quả học tập của học viên, chủ động đề xuất các biện pháp thích hợp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo;

Tổ chức, quản lý hoạt động của ban chuyên ngành trong lĩnh vực có liên quan đến đào tạo sau đại học tại Trường;

Đề xuất Hiệu trưởng về kế hoạch sử dụng các nguồn kinh phí đào tạo sau đại học; Chủ động phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài vụ trong hạch toán kinh phí, đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng sau đại học đúng mục đích và hiệu quả;

Đảm bảo thông tin về đào tạo và bồi dưỡng sau đại học trên website của Nhà trường.

2.3. Các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

Phối hợp với Phòng Khoa học công nghệ, Nghiên cứu và Phát triển chủ động khai thác và tổ chức thực hiện những đề tài nghiên cứu ứng dụng cho các tổ chức và các cá nhân có nhu cầu nếu những đề tài có liên quan đến các công trình nghiên cứu là sản phẩm từ đào tạo sau đại học;

Quản lý, tổ chức thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế liên quan đến đào tạo và khoa học kỹ thuật khi được Hiệu trưởng giao;

Thực hiện nhiệm vụ khác trong khả năng.