VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Viện đào tạo sau đại học trân trọng giới thiệu đội ngũ giảng dạy:

Khoa lý luận chính trị

Số thứ tự Họ tên giảng viên hướng dẫn
 1  TS. Nguyễn Thanh Tân

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Số thứ tự Họ tên giảng viên hướng dẫn

Khoa học hàng hải

Số thứ tự Họ tên giảng viên hướng dẫn

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Số thứ tự Họ tên giảng viên hướng dẫn
 1  TS. Đoàn Trung Kiên
 2  PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng