Kết quả quét turnitin đợt ngày 15/04/2021

Viện đào tạo sau đại học thông báo kết quả quét Turnintin đợt 15 tháng 4 năm 2021. Học viên kiểm tra file đính kèm, trường hợp nào không đạt sẽ không…

Kết quả quét turnitin đợt Tháng 03/2021

Viện đào tạo sau đại học thông báo kết quả quét Turnintin đợt 15 tháng 3 năm 2021. Học viên kiểm tra file đính kèm, trường hợp nào không đạt sẽ không…

Kết quả quét turnitin đợt Tháng 01/2021

Viện đào tạo sau đại học thông báo kết quả quét Turnintin đợt tháng 1 năm 2021. Học viên kiểm tra file đính kèm, trường hợp nào không đạt sẽ không có…