DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TẠI TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – KHOÁ 2014 – 2016

TT Ngành Chương trình Mã số Chương trình đào tạo
1 Kỹ thuật cơ khí động lực Khai thác và bảo trì tàu thủy

 

60520116-1 Chi tiết
2 Kỹ thuật tàu thủy

 

60520116-2 Chi tiết
3 Kỹ thuật Cơ khí ô tô 60520116-3 Chi tiết
4 Kỹ thuật điều khiển tư động hóa Kỹ thuật điều khiển tư động hóa 60520216 Chi tiết
5 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 60580202 Chi tiết
6 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Kỹ thuật xây dựng cầu hầm 60580205-1 Chi tiết
7 Kỹ thuật xây dựng đường ô tô và đường thành phố 60580205-2 Chi tiết
8 Tổ chức và quản lý vận tải Tổ chức và quản lý vận tải 60840103 Chi tiết
9 Khoa học hàng hải Điều khiển tàu biển 60840106-1 Chi tiết
10 Quản lý hàng hải 60840106-2 Chi tiết