Thời khóa biểu tháng 4/2021

Viện Đào tạo sau đại học gửi thời khóa biểu tháng 4/2021 . Đề nghị học viên cập nhật lịch học và thông báo tới các học viên cùng lớp đi học…

Kết quả quét turnitin đợt ngày 30/03/2021

Viện đào tạo sau đại học thông báo kết quả quét Turnintin đợt 30 tháng 3 năm 2021. Học viên kiểm tra file đính kèm, trường hợp nào không đạt sẽ không…

Kết quả quét turnitin đợt Tháng 03/2021

Viện đào tạo sau đại học thông báo kết quả quét Turnintin đợt 15 tháng 3 năm 2021. Học viên kiểm tra file đính kèm, trường hợp nào không đạt sẽ không…

Kết quả quét turnitin đợt Tháng 02/2021

Viện đào tạo sau đại học thông báo kết quả quét Turnintin đợt tháng 2 năm 2021. Học viên kiểm tra file đính kèm, trường hợp nào không đạt sẽ không có…