TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 435/TB-SĐH
TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2017

  THÔNG BÁO

Về việc đóng học phí của Thạc sĩ, Tiến sĩ

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-ĐHGTVT ngày 05/07/2017 của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh quy định về mức thu học phí năm học 2017-2018;

Căn cứ kế hoạch học tập trình độ thạc sĩ, tiến sĩ,

Viện đào tạo sau đại học trân trọng thông báo về việc đóng học phí đối với các học viên và nghiên cứu sinh năm học 2016-2017 như sau:

  1. Đối tượng: Học viên cao học và Nghiên cứu sinh các khóa chưa tốt nghiệp, chưa hoàn thành học phí đến thời điểm hiện tại.
  2. Mức đóng học phí:
  • Học phí đào tạo Thạc sĩ: 6.500.000 đồng/HV/kỳ và 13.000.000 đồng/HV/năm
  • Học phí đào tạo Tiến sĩ: 21.750.000 đồng/NCS/năm
  • Học phí môn học các môn học lại, học cải thiện điểm đối với Thạc sĩ: 405.000 đồng/ tín chỉ
  1. Thời gian thu: từ ngày thông báo đến hết ngày 15/08/2017
  2. Hình thức nộp học phí: Học viên/ nghiên cứu sinh nộp/ chuyển học phí trực tiếp tại phòng Kế hoạch – Tài vụ hoặc vào tài khoản của trường tại ngân hàng theo nội dung:

– Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

– Số tài khoản: 112.000.007.125 tại ngân hàng công thương Việt Nam, Chi nhánh 7, TP. HCM

– Nội dung nộp tiền: [mã hv…]/[Hoten …]/[ngày sinh ..…]/[lớp]/học phí năm … (ghi rõ năm học tương ứng: ví dụ năm 1; hoặc năm 2; kỳ 5; kỳ 6 ….)

        Ví dụ: HV15050000 Nguyen Van A 12/12/1965 TC1701nộp học phí năm 2

Học viên/ nghiên cứu sinh không hoàn thành học phí theo đúng hạn sẽ không đủ điều kiện công nhận kết quả học tập, nghiên cứu và điều kiện dự thi kết thúc các môn học năm học 2016-2017.

Trân trọng./.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTSĐH

(đã ký)

 PGS.TS. Đặng Xuân Kiên